Versie d.d. 05-06-2018

Privacy policy

Advocatenkantoor Legalz B.V. (hierna Legalz genoemd) respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat u uw persoonsgegevens aan Legalz kunt toevertrouwen. Met onderstaande privacy policy wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Legalz verwerkt. Hieronder leest u hoe wij omgaan met deze gegevens en hoe wij uw privacy borgen.

Persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • contactgegevens die u verstrekt bij gebruikmaking van onze contactformulieren en aanmelding voor de nieuwsbrief;

 • gegevens die wij nodig hebben voor het sluiten en/of uitvoeren van een overeenkomst die wij met u aangaan m.b.t. juridische dienstverlening;

 • gegevens die Google Analytics over uw surfgedrag, internetbrowser, type apparaat etc. verzamelt; en

 • overige persoonsgegevens die u ons actief verstrekt, die in het kader van onze dienstverlening door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of gegevens die via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Wij hebben niet de intentie om bijzondere persoonsgegevens of gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar te verwerken, daarom verzoeken wij u om deze persoonsgegevens niet aan ons toe te sturen. 

Doel

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om met u te kunnen communiceren (schriftelijk of elektronisch) over het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;

 • advisering, bemiddeling en verwijzing;

 • om met u te kunnen communiceren via een nieuwsbrief zodat we u kunnen informeren over nieuwe of aangepaste diensten en/of producten;

 • om onze dienstverlening te kunnen factureren;

 • om te voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld omdat de NOVA (Nederlandse Orde van Advocaten) ons hiertoe verplicht of omdat wij een fiscale verwerkingsplicht hebben;

 • om u de mogelijkheid te bieden contact op te nemen voor informatie;

 • om onze website en dienstverlening te verbeteren;

 • werving en selectie (sollicitaties);

 • om reacties, feedback en klachten te kunnen verwerken.

Legalz verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de bovengenoemde doeleinden en op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting;

 • uitvoering van een overeenkomst met betrokkene;

 • verkregen toestemming van betrokkene;

 • gerechtvaardigd belang.

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming. Als u weigert persoonsgegevens aan ons te verstrekken die noodzakelijk zijn op basis van contractuele en/of wettelijke doeleinden, kunnen we geen zaken met u doen.

Bewaartermijnen

Legalz bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hierboven genoemde doeleinden dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. Specifiek houdt dat in dat:

 • de gegevens in Google Analytics niet langer dan 26 maanden worden bewaard;

 • uw e-mailadres voor de toezending van de nieuwsbrief bewaard blijft tot u zich afmeldt voor de nieuwsbrief.

Uw rechten

Indien uw persoonsgegevens door ons verwerkt worden, heeft u het recht:

 • uw persoonsgegevens in te zien;

 • uw persoonsgegevens te wijzigen;

 • uw persoonsgegevens te verwijderen;

 • uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken;

 • de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken;

 • om bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens;

 • om een beroep te doen op het recht op dataportabiliteit.

Een verzoek ter uitoefening van uw rechten kunt u richten aan contact@legalz.nl. Op uw verzoek wordt zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken, gereageerd. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Legalz aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen. Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Legalz neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Mocht u niet tevreden zijn over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen van uw persoonsgegevens met derden

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden. Legalz deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat en het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Legalz, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met een wederpartij.  

Met verwerkers (zoals bedoeld in artikel 4 lid 8 AVG) sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Door Legalz ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijken (zoals bedoeld in artikel 4 lid 7 AVG) diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Daarnaast kan Legalz persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Beveiligingsmaatregelen

Legalz hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Google Analytics

We hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Tot slot gebruiken wij de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.

Cookies

Legalz houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Legalz verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van Legalz te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van Legalz op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.

De website van Legalz maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van Legalz geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Social media’ is omschreven. Legalz heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Social media

Op de website(s) van Legalz zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Legalz houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Disclaimer

Legalz, verleent u hierbij toegang tot legalz.nl (‘de website’) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Legalz behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de website.

Legalz spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Legalz. In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Legalz nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Legalz. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Legalz, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Tot slot

Legalz heeft het recht de inhoud van dit privacy statement en deze disclaimer op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).