Algemene voorwaarden bij ICT-contracten

Met ICT zijn grote belangen gemoeid. Daarom worden er zowel van de kant van leveranciers als van klantzijde algemene voorwaarden uitgebracht in de vorm van (standaard) leveringsvoorwaarden, inkoopvoorwaarden en modelcontracten. 

Voor de meeste (zo niet alle) algemene voorwaarden geldt dat het belang van één van beide partijen centraal staat. Van origine hebben ICT-leveranciers een sterke positie bij de hantering van hun leveringsvoorwaarden bij het sluiten van contracten met hun klanten. Tegenwoordig schrijven afnemers echter steeds vaker hun eigen inkoopvoorwaarden voor.

Algemene voorwaarden binnen de ICT-sector kunnen product specifiek zijn (bijvoorbeeld alleen voor hosting, licentieverstrekking of huur van apparatuur), product generiek (voor uiteenlopende ICT-producten en -diensten), branche specifiek (bijvoorbeeld voor overheid of voor academische centra) of niet-branche specifiek (zoals Nederland ICT Voorwaarden).

Naast het gebruik van algemene voorwaarden binnen de ICT-sector komt het met grote regelmaat voor dat partijen contracteren op basis van algemene voorwaarden die niet ICT-specifiek zijn. Nadeel hiervan is dat partijen genoodzaakt zijn om de specifieke aandachtsgebieden zelf verder uit te werken en het risico lopen dat dit niet, niet-juist of onvolledig gebeurt. 

De bekendste algemene voorwaarden op een rij

Hieronder vindt u een verkenning van (de bekendste) sets algemene voorwaarden die worden gehanteerd bij het sluiten van ICT-contracten. Het betreft achtereenvolgend de volgende sets algemene voorwaarden:

  • Nederland ICT-Voorwaarden

  • ARBIT

  • GIBIT

  • Sourcingovereenkomst PON

  • DHPA Service Level Agreement Framework

Nederland ICT-Voorwaarden

Koploper voor wat betreft het uitbrengen van algemene voorwaarden is branchevereniging Nederland ICT. De branchevereniging brengt al decennia lang sets algemene leveringsvoorwaarden uit.

Nederland ICT is belangenbehartiger van de leveranciers in de ICT-sector en met name veel grote leveranciers zijn aangesloten. Nederland ICT is sinds 2013 de naam van de branchevereniging die is ontstaan onder de naam ICT-Office toen in 2005 de Federatie van Nederlandse Ondernemingen in de Informatietechnologie (FENIT) fuseerde met de brancheorganisaties ICT Telecom en Vifkantec.

FENIT was op haar beurt in 1993 ontstaan uit een samenwerking van de brancheorganisatie VIFKA Informatica en de vereniging van Computer Service- en Software Bureau’s (COSSO). De sets algemene voorwaarden waren en zijn telkens genaamd naar de naam van de branchevereniging (Nederland ICT Voorwaarden, ICT-Office Voorwaarden, FENIT-voorwaarden, COSSO-voorwaarden, ...).

In 2014 zijn de huidige Nederland ICT Voorwaarden uitgebracht als opvolger van de eerdere sets algemene voorwaarden. De elkaar opvolgende sets algemene voorwaarden hebben grote bekendheid in de markt en hebben aanzienlijke invloed. Veel leveranciers hanteren de branchevoorwaarden.

Andere leveranciers laten zich bij het opmaken van hun eigen algemene voorwaarden inspireren door de branchevoorwaarden en maken gebruik van algemene voorwaarden die in meer of mindere mate bewerkingen zijn van de branchevoorwaarden. 

Ondanks telkens nieuwe namen is sprake van een grote mate van continuïteit voor wat betreft de inhoud van de algemene voorwaarden. Veel van de literatuur over de voorgangers van de Nederland ICT Voorwaarden is ten dele nog relevant gebleven omdat veel bepalingen in (soms geringe mate gewijzigd) terugkomen in nieuwe versies.  

ARBIT

Door overheden wordt met grote regelmaat gebruik gemaakt van de Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten (ARBIT). De ARBIT zijn uitgebracht door het Ministerie van Economische Zaken en zijn als ministeriële regeling vastgesteld.

De ARBIT worden wel aangemerkt als opvolger van BIZA modelcontracten. Dat is maar ten dele het geval. De ARBIT zijn met name bedoeld voor gebruik bij kleinere tot middelgrote ICT-projecten en niet voor meer complexe overeenkomsten. De ARBIT zijn in de literatuur kritisch, maar niet onwelwillend ontvangen.

Bij de ARBIT is een Toelichting verschenen waarvan de inhoud (mede) bepalend kan zijn voor de uitleg van de inhoud van de ARBIT.

Bij de ARBIT is een aantal modelcontracten beschikbaar. Het betreft (onder meer):

  • Model Raamovereenkomst ARBIT-2018

  • Model Nadere overeenkomst bij de Raamovereenkomst ARBIT-2018

  • Modelovereenkomst ARBIT-2018

  • Model Bewerkingsoverkomst ARBIT-2018

  • Model Wijzigingsovereenkomst ARBIT-2018

Gemeentelijke inkoopvoorwaarden IT (GIBIT)

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft aanleiding gezien om te komen tot een set algemene inkoopvoorwaarden ICT. De GIBIT zijn in 2016 uitgekomen. Uit onderzoek was gebleken dat gemeenten gebruikmaken van diverse sets inkoopvoorwaarden zoals met name eigen inkoopvoorwaarden en de ARBIT-voorwaarden. De VNG had reeds in 1993 het modelcontract “Automatisering gemeenten: standaardprogrammatuur” gepubliceerd met toelichting en checklist.

De GIBIT bestaat uit drie hoofdstukken: hoofdstuk I (dat altijd van toepassing is en onderwerpen bevat die voor alle IT-overeenkomsten relevantie hebben), hoofdstuk II inzake privacy, beveiliging en archiefbeheer (dat van toepassing is indien met de ICT-prestatie gegevens van opdrachtgever worden verwerkt) en hoofdstuk III inzake hosting (dat – zoals de benaming al duidelijk maakt, van toepassing is bij het verlenen van hosting).

Sourcingsovereenkomst PON

Het Platform Outsourcing Nederland (PON) stelt zich ten doel om als onafhankelijk platform met alle betrokkenen gemeenschappelijk te streven naar verdere professionalisering van outsourcing in Nederland.

Het PON staat open voor alle partijen die betrokken zijn (als afnemer, leverancier of anderszins) bij IT-outsourcing en/of Business Process Outsourcing (BPO). Het PON heeft een model-sourcingsovereenkomst uitgebracht dat kan dienen als model voor het aangaan van een outsourcingtransactie met een grote IT-component.

Blijkens de toelichting is getracht om het contract niet overwegend in het voordeel van een der partijen te laten zijn en is beoogd om het model geschikt te maken voor zowel het MKB als voor grotere bedrijven.

DHPA Service Level Agreement Framework

De Dutch Hosting Provider Association (DHPA) is de organisatie van deelnemende Cloud en hosting providers. De DHPA kent sinds geruime tijd het DHPA Service Level Agreement Framework. Dit is een SLA die door deelnemers gebruik wordt of kan worden bij wijze van invulling van contractuele afspraken op het gebied van performance.

Denk aan geldende prestatieniveaus, reactietijden, service windows en beschikbaarheid. Deze SLA wordt (al of niet gewijzigd en/of aangevuld) gebruikt. 

algemene voorwaarden vandaag nog laten opstellen of beoordelen?

Uiteraard kunnen wij de algemene voorwaarden voor u opstellen of beoordelen. Bel ons vandaag nog via 010 2290 646 en spreek meteen een van onze ervaren ICT-juristen.