Als leverancier zit u er waarschijnlijk niet op te wachten: boetebedingen in een ICT-contract. Afnemers willen ze er juist wel in opnemen. Dan begint de zoektocht naar balans. Daarom een toelichting op het boetebeding en de wijze waarop u er het best mee om kan gaan.

Wat is een boetebeding?

Het komt hierop neer: als een bepaalde verplichting uit het contract wordt geschonden én er is een boetebeding aan gekoppeld, dan moet de schendende partij een geldsom of andere prestatie voldoen.

Het doel van het boetebeding is een (financiële) prikkel tot nakoming. Het doel kan ook zijn om het bedrag van schadevergoeding vast te zetten in plaats van door de rechter te laten bepalen.

Een boetebeding is vaak herkenbaar aan het woord boete in het contract. Bijvoorbeeld:

Artikel 17. Geheimhouding (ARBIT 2018)

“17.5. De partij die de in artikel 17.1 opgenomen geheimhoudingsverplichting schendt, is aan de andere partij een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 50.000,- per overtreding.”

De boete kan echter ook verstopt zijn door afspraken te maken over de creditering of restitutiering van reeds betaalde bedragen. Zo kan bepaald worden dat de afnemer recht heeft op creditering indien een clouddienst het afgesproken beschikbaarheidspercentage, van bijvoorbeeld 99,7%, niet haalt.

Goed om te weten:

de boete is alleen verschuldigd bij een toerekenbaar tekortschieten. Tenzij expliciet in het contract staat dat de boete ook bij niet-toerekenbaar tekortschieten kan worden gevorderd.

Dit laatste is voor leveranciers uiteraard een heel onvoordelige regeling, die u bij voorkeur moet zien te vermijden.

Het boetebeding als financiële prikkel

Een boetebeding wordt in de IT-wereld vaak ingezet als een extra financiële prikkel om contractuele afspraken na te komen.

Boetebeding.jpg

Zeker in service level agreements zie je boetebedingen vaak terug. Valt de beschikbaarheid weg of terug? Dan kan een afnemer recht hebben op een vergoeding.

Andersom is het ook mogelijk dat afnemers de leverancier een boete moeten betalen. Bijvoorbeeld als een geheimhoudingsplicht met boetebeding is opgenomen in het contract.

Schendt de klant deze geheimhouding door bijvoorbeeld vertrouwelijke informatie over de software openbaar te maken? Dan heeft de leverancier recht op een opeisbare boete.

Op deze manier worden beide partijen op grond van (geldelijke) boetes verplicht het contract na te leven.

Bij de meeste boetebedingen hebben afnemers baat. Daarom is het als leverancier zaak om kritisch te zijn in het beoordelen van de voorgestelde verplichtingen mét boetebedingen. Ze moeten wel realistisch en haalbaar zijn voor uw organisatie.

Het boetebeding als begrenzing voor schadevergoeding

In principe vervangen boetebedingen in contracten het recht op schadevergoeding op grond van de wet. Oftewel, u kunt de aansprakelijkheid via een boetebeding beperken.

De hoogte van de overeengekomen boete kan lager liggen dan de hoogte van de schadevergoeding die op grond van de wet verschuldigd is of zou zijn geweest.

Afnemers zullen in een contract echter vaak willen opnemen dat het recht op schadevergoeding niet vervalt. Wees hier alert op.

Overigens is het maar de vraag of het voor leveranciers interessant is om het boetebeding te gebruiken als begrenzing voor schadevergoeding. Bij schending van een verplichting met boetebeding is het immers een gegeven dat u een vergoeding moet betalen.

Is er geen boetebeding? Dan moet de klant eerst bewijzen dat u een verplichting geschonden heeft en is het aan de rechter om de schadevergoeding op te leggen.

Pas op voor matiging

Op grond van de wet kan de rechter overgaan tot matiging van een bedongen boete. In de praktijk vindt rechterlijke matiging zeker plaats.

De rechter kan middels een matiging de boete verlagen tot een op grond van de wet bepaalde schadevergoeding. Als de rechter deze matiging eenmaal heeft opgelegd, dan moeten beide partijen zich hieraan houden.

Internationaal zakendoen?

Boetebedingen in internationale contracten kennen vaak een bepaling van de strekking dat de boete niet voor rechterlijke matiging vatbaar is. Een dergelijk beding is echter nietig onder het Nederlands recht. Een dergelijke uitsluiting is dan ook niet toegestaan.

Balans in boetebedingen vinden?

Kunt u wel wat hulp gebruiken bij het opnemen van boetebedingen die redelijk zijn voor uw organisatie en die rekening houden met de wensen van uw klant? Onze ICT-juristen staan graag voor u klaar om u hiermee verder te helpen via 010 2290 646 .

Ontvang onze blogs in uw mailbox

Wilt u onze blogs gewoon in uw mailbox ontvangen? Meldt u zich dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief.