Wilt u vertrouwelijke informatie uitwisselen met een partner, leverancier of klant, voordat het contract getekend is? Dan is het aan te raden daar schriftelijk afspraken over te maken in de vorm van een Non Disclosure Agreement (NDA) of – in goed Nederlands – een geheimhoudingsovereenkomst. Hieronder een toelichting en de belangrijkste aandachtspunten op een rij.

Als u in de precontractuele fase vertrouwelijke informatie wilt uitwisselen, dan wilt u afspraken maken over de vertrouwelijkheid en de geheimhouding van die informatie.

Een NDA biedt de verstrekker van vertrouwelijke informatie bescherming tegen verspreiding of openbaarmaking door de andere partij. Desnoods met een forse boete bij overtreding van verplichtingen.

Als u een NDA wilt opstellen, dan zijn hier op internet legio modellen voor te vinden.

Let op!

De Engelstalige versies die u vindt, zijn vaak van Anglo-Amerikaanse oorsprong en dus niet toegespitst op het Nederlands recht. Terughoudendheid is dan gepast.

Zeker omdat bepalingen zich dan moeizaam verhouden tot ons recht. Sommigen kunnen zelfs – met name bij boetebedingen – in strijd zijn met dwingendrechtelijke bepalingen uit de Nederlandse wet.

Wat zijn de aandachtspunten bij de NDA?

Als u een NDA gaat opstellen, dan dient u rekening te houden met een aantal aandachtspunten.

Een- of tweerichtingsverkeer

In sommige gevallen zal slechts 1 van de partijen vertrouwelijke informatie verstrekken aan de ander. Wederkerige geheimhoudingsverplichtingen zijn dan ook alleen op zijn plaats als beide partijen over en weer vertrouwelijke informatie verstrekken.

Reikwijdte bepalen

Welke informatie valt onder de vertrouwelijkheid of geheimhouding? Gaat het enkel om bepaalde documenten of geldt het evenzeer voor mondelinge informatie?

Doel van de verstrekking

De vertrouwelijke informatie wordt verstrekt met een bepaalde bedoeling. Belangrijk is dus om te benoemen wat de verkrijgende partij met de informatie mag doen.

Uitzonderingen

Zijn er uitzonderingen op de verplichting tot geheimhouding? De meeste NDA’s sommen een aantal gevallen op waarin geheimhouding niet geldt. Bijvoorbeeld als de informatie ook openbaar beschikbaar blijkt te zijn of rechtmatig van een andere partij wordt verkregen.

In andere gevallen kan geheimhouding niet gevraagd worden. Denk dan aan een geval waarbij als gevolg van een rechterlijke uitspraak informatie verstrekt dient te worden.

Boetes bij overtredingen?

Een tekortschieten uit een verplichting tot geheimhouding kan gevolgen hebben. Het kan de partij die tekort is geschoten schadeplichtig maken ten opzichte van de andere partij.

Dat kan grond zijn om schadevergoeding te vorderen.

NDA

Daarnaast kan in een NDA ook een contractueel boetebeding worden opgenomen. Daarmee wordt op voorhand vastgesteld waar de benadeelde partij recht op heeft.

Zeker bij verplichtingen tot geheimhouding zijn boetes nuttig.

Bij een vordering tot schadevergoeding blijkt het namelijk vaak lastig om de schadeomvang vast te stellen. Wat is immers de (financiële waarde van de) schade als reputatieschade wordt geleden?

Voor een boete is het niet noodzakelijk dat de daadwerkelijke schade wordt onderbouwd. Het begaan van de overtreding is voldoende. Daarmee is de bewijslast dus een stuk lichter voor de benadeelde partij die genoegdoening wenst.

NDA (laten) opstellen?

Met deze aandachtspunten in gedachten kunt u aan de slag met het opstellen van een NDA. Als u hier echter hulp bij wenst, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Onze ICT-juristen staan graag voor u klaar.