Nederland ICT Voorwaarden (2014)

De branchevereniging Nederland ICT heeft per juni 2014 een nieuwe versie van de branchevoorwaarden gepubliceerd onder de naam Nederland ICT Voorwaarden.

ICT~Office, FENIT, COSSO

De Nederland ICT Voorwaarden zijn de opvolger van de ICT~Office Voorwaarden (2009) en staan in een lange lijn van eerdere sets branchevoorwaarden (FENIT-voorwaarden, COSSO-voorwaarden). De naam van deze algemene leveringsvoorwaarden is in de loop van de jaren steeds aangepast aan de met regelmatig veranderende naam van de branchevereniging (Nederland ICT, ICT~Office, FENIT, COSSO). Nederland ICT is de belangenbehartiger van de ICT-leveranciers. De branchevoorwaarden beogen dan ook met name de belangen van de leverancier te borgen. Bij het opstellen van ICT-contracten worden deze voorwaarden door ICT-leveranciers gebruikt en bij ICT-geschillen kunnen de voorwaarden een beslissende rol spelen. 

Wijzigingen 

De Nederland ICT Voorwaarden zijn in tegenstelling tot de voorganger ICT~Office Voorwaarden aanzienlijk beknopter. Thans is gekozen voor één complete set voorwaarden en niet langer voor de modulaire opzet die bij de vorige versie was geïntroduceerd. Daarmee is de omvang van de set voorwaarden (die door de modulaire opzet veel overlap bevatte in de onderscheiden modules) flink teruggebracht. Ten dele zijn de voorwaarden voor onderscheiden producten en diensten wel minder specifiek geworden en zijn bepaalde activiteiten niet langer specifiek geregeld. Inhoudelijk vertonen de huidige Nederland ICT Voorwaarden nog wel veel gelijkenis met de voorganger(s). 

De opzet van de Nederland ICT Voorwaarden:

 • Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen (toepasselijkheid, aanbiedingen, prijs/betaling, duur van de overeenkomst, vertrouwelijkheid, overname personeel, privacy en gegevensverwerking, beveiliging, voorbehoud van eigendom en van rechten, opschorting, risico-overgang, intellectuele eigendom, medewerkingsverplichtingen, informatieverplichtingen, project- en stuurgroepen, termijnen, ontbinding, opzegging, aansprakelijkheid, overmacht, wijziging en meerwerk, overdracht van rechten en plichten, toepasselijk recht en geschillen)
 • Hoofdstuk 2. Dienstverlening (uitvoering, SLA, back-up) 
 • Hoofdstuk 3. Software-as-a-Service (uitvoering SaaS, garantie, bescherming persoonsgegevens, aanvang dienstverlening, vergoeding)
 • Hoofdstuk 4. Programmatuur (gebruiksrecht, gebruiksbeperkingen, aflevering en installatie, acceptatie, beschikbaarstelling, gebruiksrechtvergoeding, wijziging in de programmatuur, garantie, programmatuur van toeleveranciers)
 • Hoofdstuk 5. Ontwikkeling programmatuur en websites (specificaties, ontwikkeling van programmatuur en websites, aflevering, installatie en acceptatie, gebruiksrecht, vergoeding, garantie)
 • Hoofdstuk 6. Onderhoud van programmatuur en support (onderhoudsdiensten, nieuwe versies, supportdiensten, vergoeding)
 • Hoofdstuk 7. Advisering en consultancy (uitvoering advies en consultancydiensten, rapportage, vergoeding)
 • Hoofdstuk 8. Detacheringsdiensten (detacheringsdiensten, duur van de detacheringsovereenkomst, arbeidsduur, werktijden en arbeidsomstandigheden, overwerk en reistijd, inlenersaansprakelijkheid)
 • Hoofdstuk 9. Opleidingen en trainingen (aanmelding en annulering, uitvoering en opleiding, prijs en betaling)
 • Hoofdstuk 10. Hosting (hostingsdiensten, Notice and Take Down)
 • Hoofdstuk 11. Koop van apparatuur (koop en verkoop, aflevering, proefopstelling, omgevingseisen, garantie, apparatuur van toeleveranciers)
 • Hoofdstuk 12. Huur van apparatuur (huur en verhuur, voorinspectie, gebruik van de apparatuur, onderhoud, eindinspectie en teruggave)
 • Hoofdstuk 13. Onderhoud van apparatuur (onderhoudsdiensten, onderhoudsvergoeding, uitsluitingen)

ICT-leveranciers

De Nederland ICT Voorwaarden zijn bedoeld voor hantering door ICT-leveranciers bij het leveren van producten en diensten. De voorwaarden hebben een algemeen karakter en fungeren mede als vangnet. Naast deze algemene voorwaarden zullen leveranciers in de separate overeenkomt of offerte de specifieke afspraken dienen vast te leggen met de opdrachtgever. 

Advocatenkantoor Legalz beschikt over de kennis en ervaring om u te adviseren over gebruik van de Nederland ICT Voorwaarden. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen met vragen.