Eind april is een nieuw voorstel voor een Europese Verordening (P2B-Verordening) voor online platforms c.q. marktplaatsen gepubliceerd. De Verordening brengt een aantal stevige verplichtingen voor online platforms rond de wijziging van hun algemene voorwaarden, de informatie die daarin is opgenomen, de ranking van goederen en diensten en de behandeling van klachten en geschillen. In het tweede deel van deze blogserie belichten we de nieuwe strenge eisen aan algemene voorwaarden voor online platforms.

Nieuwe Europese regels voor online platforms

Biedt u consumentenproducten of -diensten van derden aan via een online platform? Dan krijgt u zeker met de nieuwe regels te maken, zodra deze worden aanvaard door het Europees Parlement en de Raad. De nieuwe regels moeten zorgen voor een eerlijk, transparant en voorspelbaar ondernemingsklimaat voor kleine bedrijven en ondernemers die online platforms gebruiken. In de vorige blog vindt u de achtergrond en inhoud van de nieuwe wetgeving. Hieronder schets ik de impact van de Verordening voor uw algemene voorwaarden.

Uw algemene voorwaarden volgens de nieuwe regels

De Verordening eist dat online platforms hun algemene voorwaarden in duidelijke en eenduidige taal opstellen en eenvoudig toegankelijk maken. Online platforms dienen de zakelijke gebruikers vooraf op de hoogte te stellen van elke (beoogde) wijziging van de algemene voorwaarden. Voor deze kennisgeving moet een periode in acht worden genomen die niet alleen redelijk is, maar ook evenredig aan de aard en reikwijdte van de beoogde wijzigingen en de gevolgen voor de betrokken zakelijke gebruiker. De periode kan nooit korter zijn dan 15 dagen. Bij overtreding is de consequentie dat de wijzigingen nietig zijn.

Motiveren van opschorting en beëindiging

In de algemene voorwaarden dient u in duidelijke taal te vermelden om welke redenen een professionele gebruiker tijdelijk of definitief van een platform kan worden verwijderd. Als u overgaat tot geheel of gedeeltelijke opschorting of beëindiging van de dienstverlening aan een zakelijke gebruiker, dan verstrekt u direct een motivering van dat besluit aan de gebruiker in kwestie. De motivering bevat de specifieke feiten en omstandigheden die tot het besluit hebben geleid en de toepasselijke, objectieve reden(en).

Ranking

Volgens de nieuwe regels moeten in de algemene voorwaarden van online platforms de belangrijkste parameters staan waarmee de ranking van het product of de dienst op het platform wordt bepaald. Daarnaast legt u uit wat de redenen zijn voor het relatieve belang van de belangrijkste parameters ten opzichte van andere parameters. Ook aanbieders van zoekmachines dienen de zakelijke gebruikers in kennis te stellen van de belangrijkste parameters voor ranking.

Als u de mogelijkheid biedt om de ranking tegen betaling te beïnvloeden, dan horen de algemene voorwaarden een omschrijving te bevatten van die mogelijkheden en van de gevolgen van een dergelijke vergoeding op de ranking.

Gedifferentieerde behandeling

De Verordening heeft ook oog gehad voor het geval een online platform – naast de producten en diensten van derden – ook eigen producten en diensten aan consumenten aanbiedt. Dan ligt oneerlijke concurrentie op de loer. De Verordening schrijft voor dat online platforms in de algemene voorwaarden een omschrijving opnemen van elke gediffentieerde behandeling die zij geven of kunnen geven. Denk aan toegang door het online platform tot gegevens, ranking, directe of indirecte vergoeding voor gebruik of voor gebruik van gekoppelde of aanvullende diensten.

Behandeling van klachten & geschillen

Ook op het gebied van uw beleid rondom klachten en geschillen betekenen de voorgestelde regels een grote verandering. Volgende week publiceren we een blog waarin u kunt lezen hoe u bij de inwerkingtreding van de nieuwe Verordening om dient te gaan met klachten en geschillen.

Wilt u de blogs liever in uw mailbox ontvangen? Meldt u zich dan nu aan voor de maandelijkse nieuwsbrief van Legalz.

In gesprek met een ICT-jurist over deze Verordening?

Neem dan contact op met onze ICT-juristen en laat u adviseren over de impact van de nieuwe Verordening voor uw organisatie.