Denkt u aan contracten, dan denkt u waarschijnlijk aan het magische tekenmoment. Als die pen het contract raakt en de handtekening gezet wordt. Toch is het slechts een moment uit een omvangrijk proces. In deze blog zoomen we in op het begin en het einde van het contract. Vaak over het hoofd gezien, maar juist van groot belang in het contracteringsproces.

Verplichtingen vóór het contract

Het start met het opvragen van offertes en het voeren van onderhandelingen. Dit is de zogenaamde precontractuele fase. Ook deze fase kent verplichtingen. Zelfs zonder contract.

De precontractuele fase is op te splitsen in 3 fasen. Per fase zijn er meer gevolgen bij het afbreken van de onderhandelingen.

Fase 1

Nu bent u nog vrij om de onderhandelingen af te breken. Anders bent u immers niet in staat om te onderhandelen. Afbreken kan dus zonder gevolgen.

Fase 2

Bent u verder in de onderhandelingen? Dan is het in beginsel niet meer mogelijk om de onderhandelingen af te breken zonder kostenvergoeding. De gemaakte kosten van de wederpartij dient u dan te vergoeden.

Fase 3

Staat u aan de vooravond van het tekenmoment? Dan kan het afbreken van de onderhandelingen zelfs als ongeoorloofd worden gezien. De wederpartij mag er dan namelijk op vertrouwen dat het contract getekend wordt. Bij afbreken kunt u verplicht worden om de onderhandelingen voort te zetten of een schadevergoeding te betalen.

Uw vrijheid tijdens de volledige precontractuele fase behouden? Dan adviseren we u bij aanvang van deze fase een voorovereenkomst op te stellen. Hierin komen de spelregels voor de precontractuele fase te staan. Voorbeelden van dergelijke voorovereenkomsten zijn een intentieovereenkomst (Letter of Intent) en een geheimhoudingsovereenkomst (NDA).

Valt de uitvoering van het contract tegen? Dit kunt u doen!

Het contract is getekend, maar helaas verloopt de uitvoering ervan niet naar wens. De samenwerking loopt niet goed of facturen worden niet of niet tijdig betaald. Dan zijn er verschillende mogelijkheden om te zorgen dat het contract toch goed wordt uitgevoerd of om van het contract af te komen.

We adviseren u om de wederpartij in gebreke te stellen, alvorens u een van onderstaande stappen onderneemt. Dit is namelijk wel zo netjes en in sommige gevallen zelfs noodzakelijk (afhankelijk van de bepalingen in uw contract).

Nederlaag.jpg

Vorderen van nakoming

U heeft de wederpartij in gebreke gesteld, maar ook daarna verandert er niets aan de situatie. Dan is de wederpartij in verzuim. In dat geval kunt u de wederpartij vorderen het contract alsnog na te komen en de geleden schade te vergoeden.

Opschorten van de eigen prestatie

Een andere optie is om de eigen verplichtingen (zoals betalingen) op te schorten. Doe dit alleen als u zeker weet dat het niet slechts een geringe tekortkoming is. Anders kunt u deze stap mogelijk niet rechtvaardigen en heeft u een probleem.

Vorderingen verrekenen

Staat er nog een schuld open bij de wederpartij? Dan mag deze met de vordering worden verrekend, mits ze evenwaardig aan elkaar zijn.

Contract gedeeltelijk ontbinden

Stel dat slechts een deel van het contract niet wordt nagekomen. Dan kunt u ervoor kiezen het contract gedeeltelijk te ontbinden. De overige rechten en plichten blijven dan bestaan. Het is mogelijk een vervangende vergoeding te vorderen voor de geleden schade over het gedeelte dat u ontbindt.

Contract volledig ontbinden

Bij verzuim van de wederpartij, kunt u ook het volledige contract ontbinden en een vergoeding vorderen voor de geleden schade. Uiteraard heeft u wel een gegronde reden nodig om deze ‘drastische’ stap te kunnen rechtvaardigen.

NDA.jpg

Let op!

Is het contract beëindigd? Dan gaat de zogenaamde postcontractuele fase in. U kunt dan alsnog gehouden worden aan contractuele verplichtingen. Denk aan geheimhoudingsplicht en non-concurrentie beding.

Vergeet vooraf de beëindiging van het contract niet

Het lijkt misschien voorbarig, maar het regelen van de exit-procedure moet niet onderschat of vergeten worden. Zeker bij langdurige projecten en meerjarige contracten is het belang van een goede exit en retransitie erg groot.

Zeker omdat de wederpartij geen belang heeft bij een daadwerkelijke exit en geregeld liever tegen- dan meewerkt. Het maken van afspraken voor een goede exit valt dan niet mee.

Voor een soepele retransitie is het raadzaam om op voorhand een exit-plan en -strategie op te stellen en deze periodiek te blijven managen en zo nodig te herzien.

Aan de slag met de juridische aspecten van contractmanagement?

Dan nodigen we u graag uit tijdens een van onze juridische verdiepingstrainingen. Tijdens deze training leert u optimaal gebruikmaken van de juridische mogelijkheden die het recht en het contract bieden. Praktisch en pragmatisch gaan we aan de slag met het contract, het contracteringsproces en de algemene voorwaarden.

We bieden hiervoor:

Ontvang onze blogs in uw mailbox

Wilt u onze blogs gewoon in uw mailbox ontvangen? Meldt u zich dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief.